مقطع تحصيلي ترم تاريخ انتخاب واحد تاريخ حذف و اضافه ساعت مراجعه
كارداني كليه رشته ها 5-6 و 7 15و 16 شهريور ماه 10 و 11 مهرماه 14-8:30
كارشناسي كليه رشته ها 5-6 و 7 15 و 16 شهريور ماه 10 و 11 مهرماه 14-8:30
كارداني كليه رشته ها 4 17 شهريور ماه 12 مهر ماه 14-8:30
كارشناسي كليه رشته ها 4 18 شهريور ماه 13 مهرماه 12-8:30
كارداني كليه رشته ها 3 20 شهريور ماه 14 مهر ماه 14-8:30
كارشناسي كليه رشته ها 3 21 شهريور ماه 14 مهر ماه 14-8:30
كارداني كليه رشته ها 2 23 شهريور ماه 15 مهرماه 14-8:30
كارشناسي كليه رشته ها 2 24 شهريور ماه 15 مهرماه 14-8:30

تذكر:

1-     دانشجويان محترم ميبايست فقط طبق جدول زمان بندي شده جهت انتخاب واحد و ثبت آن در سامانه سجاد به دانشگاه مراجعه نمايند، در صورت بسته شدن سامانه سجاد و عدم ثبت انتخاب واحد توسط دانشجو در سامانه، آموزش هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد و عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

2-    دانشجويان میبایست در ابتدا به واحد مالي مراجعه و مبلغ علي الحساب شهريه را واريز نمايند تا پرتال سامانه سجاد براي آنان باز ، و نسبت به ثبت انتخاب واحد اقدام نمایند.